Casa PASSIVHAUS Groga – Laverne a La Floresta

Promotor: privat
Pressupost:
Superfície construïda: 247 m2
Arquitectes: Josep Bunyesc Palacín
Descripció: Obra reforma i ampliació
Any de construcció: 2011
Contractista: varis
Nivell d’intervenció: Direcció execució, Control qualitat i Coordinador Seguretat i salut
Mencions i premis: Guanyadora 1er Concurso Iberoamericano PASSIVHAUS