Nosaltres

BELART ARQUITECTES TÈCNICS, SLP

Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació

 

CA: Les tasques realitzades no s’han limitat a l’edificació, ni a l’obra privada i pública, si no que també a l’obra civil ha generat un camp per exercitar. Conscients però de les limitacions que les atribucions impliquen, les feines més habituals que portem a terme, adaptant a cada cas recursos i dedicació necessàries, son les següents:

 • Direcció de l’execució material d’obra i direcció única d’obra
 • Redacció d’informes de seguiment d’execució d’obres externes
 • Revisió de projectes, anàlisi de coherència, documental i econòmica
 • Planificació i seguiment temporal i econòmica d’obra
 • Diagnosi d’edificis catalogats i de patrimoni arquitectònic
 • Redacció d’informes de patologies, i propostes d’intervenció
 • Redacció de projectes de rehabilitació i d’obra nova
 • Assessorament en dimensionat i construcció d’estructures de fusta
 • Redacció d’estudis i plans de seguretat i salut
 • Coordinació de seguretat i salut en fase d’execució d’obra
 • Programa de control de qualitat i recepció de materials
 • Realització i actualització d’as-build fotogràfics d’obra viva i acabada
 • Inspecció tècnic d’edificis – ITE
 • Certificacions energetiques en edificis
 • Redacció del pla de manteniment i ús de l’edifici

Francesc Belart i Calvet, Tremp (Pallars Jussà) 1966, arquitecte tècnic per la Universitat Politècnica de Catalunya 1990. Inicis professionals l’any 1989 de cap d’obra a l’empresa constructora Dumez–Copisa. Posteriorment, dedicació plena a la direcció i gestió d’obres i projectes, en l’àmbit privat i per organismes públics, acumulant una amplia i sòlida experiència tant en obra nova com rehabilitació d’edificis catalogats, espais públics i edificacions industrials. El domini de la llengua francesa m’ha permès participar de projectes, obres i concursos a França. Membre des tribunals TFC de l’Escola ELISAVA.

 • Enginyeria d’Edificació, per La Salle – Universitat Roman Llull. curs 2009-2010
 • Master per la UPC en Diagnosi i Rehabilitació del Patrimoni Arquitectonic. 1997
 • Postgrau per la UPC en Manteniment d’Edificis d’Habitatges. 1992

La fotografia d’arquitectura i viatges, m’ha portat a realitzar diverses exposicions a partir de l’any 1996, com l’any 2003 sota el lema “ARKITEX ” a la sala d’exposicions del col·legi d’arquitectes de Catalunya a Lleida, la Seu d’Urgell i Barcelona, participant en la Primavera Fotogràfica de Catalunya l’any 2002.

La pràctica de l’alpinisme m’ha permès viatjar i escalar arreu de món; massís dels Annapurna, al Nepal, a la gèlida Alaska (Mckinley 6.194 m), al massís rus del Pamir (Pic Comunisme 7.495 m) o fins al tropical cim del Cotopaxi a l’Equador (5.887 m); apassionat de l’escalada de cascades de glaç, amb viatges al Canadà, Estats Units i Alaska, i amb els esquís als peus, recorrent els massissos del Tatras a Eslovàquia o del Taurus a Turquia.

Monitor d’alpinisme a l’Escola Catalana d’Alta Muntanya (ECAM)

Guia Interpretador del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.


ESP: Las tareas realizadas no se han limitado a la edificación, ni a la obra privada y pública, si no que también a la obra civil ha generado un campo para ejercitar. Conscientes pero de las limitaciones que las atribuciones implican, los trabajos más habituales que llevamos a cabo, adaptando a cada caso recursos y dedicación necesarias, son las siguientes:

 • Dirección de la ejecución material de obra y dirección única de obra
 • Redacción de informes de seguimiento de ejecución de obras externas
 • Revisión de proyectos, análisis de coherencia, documental y económica
 • Planificación y seguimiento temporal y económica de obra
 • Diagnosis de edificios catalogados y de patrimonio arquitectónico
 • Redacción de informes de patologías, y propuestas de intervención
 • Redacción de proyectos de rehabilitación y de obra nueva
 • Asesoramiento en dimensionado y construcción de estructuras de madera
 • Redacción de estudios y planes de seguridad y salud
 • Coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución de obra
 • Programa de control de calidad y recepción de materiales
 • Realización y actualización de as-build fotográficos de obra viva y acabada
 • Inspección técnico de edificios – ITE
 • Certificaciones energeticas en edificios
 • Redacción del plan de mantenimiento y uso del edificio

FR: Les tâches réalisées ne s’ont limité à l’édification, ni à l’œuvre privée et publique, sinon qu’aussi à l’œuvre civile a généré un champ pour exercer. Conscients mais des limitations que les attributions impliquent, les emplois les plus habituels que portons à terme, en adaptant à chaque cas recours et dédicacions nécessaires, sommeil les suivantes:

 •  Direction de l’exécution matérielle d’œuvre et maître d’œuvre
 •  Rédaction de rapports de planning d’exécution d’œuvres
 •  Révision de projets, et cohérence documentaire et économique
 •  Planification temporelle et économique d’œuvre
 •  Diagnostique de bâtiments catalogués et de patrimoine architectonique
 •  Rédaction de rapports de pathologies, et propositions d’intervention
 •  Rédaction de projets de réhabilitation et d’œuvre nouvelle
 •  Conseil en dimensionnant et construction de structures de bois
 •  Rédaction d’Études et Plans de Sécurité et santé
 •  Coordonnateur de sécurité et santé en phase d’exécution d’œuvre
 •  Programme de contrôle de qualité et réception de matérielles
 •  Réalisation et actualisation d’as-build photographique d’œuvre vive et finie
 •  Inspection technique de bâtiments
 •  Certificats de performence énergètique pour les bâtiments
 •  Rédaction du plan d’entretien et usage du bâtiment

 

Equip

 

Francesc Belart i Calvet.– arquitecte tècnic i enginyer d’edificació

Mercè Comas i Boronat.– arquitecte tècnic i enginyer d’edificació

Elisabeth Garcia Fuentes.– arquitecte tècnic i enginyer d’edificació  

Jordi Vallribera Espaulella.– graduat en ciències i tecnologia de l’edificació

Pilar Garcia Maestre.– arquitecte tècnic

Anna Jou Tarazona.– arquitecte tècnic