Actuacions edifici cafeteria i serveis cota 2000 Espot Esquí

Promotor: GranPallars – Institut Català de Finances
Pressupost: 52.365,03€ + 27.864,73 €
Superfície construïda: 71 m2 + 19 m2
Descripció: Obra reforma
Any de construcció: 2010
Contractista: Farré Ricou Construccions
Nivell d’intervenció: Projecte, Direcció execució, Control qualitat i Coordinador Seguretat i salut
Espai per les mencions i premis: