Edifici de 18 habitatges entremitgeres, Rambla Ferran, 9. Lleida

Promotor: TEFU Remodelacions, sl
Pressupost: 1.134.567,34 €
Superfície construïda: 1.340,25 m2
Arquitectes: Pere Robert – Josep M. Mezquida
Descripció: Obra nova
Any de construcció: 2008 – 2009
Contractista: Construcciones RAECO, sl
Nivell d’intervenció: Direcció execució, Control qualitat i Coordinació seguretat i salut
Mencions i premis: